Next Generation Wireless System Lab

Current

Xiangbo Meng

Xile Shen

Jia Chao

Bin Yao

Alumni

Yuting Geng (M.S. Student, Ritsumeikan University, Japan)